Prev Next
1 2 3

payment /

วีธีการจอง / ชำระเงิน

วิธีการจอง

ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 086-6535630 089-5845200 หรือ เขียนรายละเอียดการจองแล้ว ส่ง อีเมล มาที่ nisakorntravel@hotmail.com (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมลเพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด


วิธีการชำระเงิน

1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด
2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ระบุนี้เท่านั้น
..


เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณา Fax สลิปการโอนเงิน เพื่อทำการจอง / ระบุชื่อนามสกุล/ เบอร์โทร/ โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 045-451701 หรือ
อีเมล: nisakorntravel@hotmail.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)